Cursussen

Praktijk gerichte cursussen en verkorte opleidingen

Prima Onderwijsontwikkeling verzorgt voor docenten in PO, VO en MBO een groot aantal praktijkgerichte cursussen. Deze zijn onderverdeeld in vier onderwerpen; taal, rekenen, didactiek en klasmanagement. Van deelnemers wordt verwacht dat zij, in de eigen onderwijspraktijk, inzichten en materialen onderzoeken op bruikbaarheid en relevantie.

– Iedere cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Voor iedere cursist bestaat de mogelijkheid voor persoonlijke coaching en lesbezoek.
– De prijs per deelnemer is € 375,= ( incl. btw) (exclusief lesmateriaal)
– De cursus gaat door bij een minimum aantal van acht deelnemers.

Cursus Rekendidactiek: Meten en Meetkunde

Tijdens deze cursus worden direct toepasbare lessen voor het domein Meten & Meetkunde gemaakt. Vanuit het handelingsmodel wordt gekeken naar de manieren waarop met concreet materiaal begripsvorming bij leerlingen wordt ontwikkeld. Tegelijk wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die andere vakken bieden, waar ook een beroep wordt gedaan op dezelfde vaardigheden.

Cursus Rekendidactiek: Basisvaardigheden rekenen op het snijvlak van PO en VO

Tijdens deze cursus ontwikkelen docenten voldoende kennis van het leerlandschap en de specifieke rekendidactiek van alle rekendomeinen. Met nadruk op aansluiting PO-VO!!
De docent wordt opgeleid om met kennis van zaken adaptieve rekenlessen te verzorgen en tegelijk leerlingen gemotiveerd te houden om te rekenen. Ook met leerlingen van de basis-beroepsgerichte leerweg worden dan goede rekenprestaties gerealiseerd.

Cursus Rekendidactiek: Ernstige leerproblematiek en dyscalculie

Tijdens deze cursus wordt geleerd wat aandacht voor de leerling met ernstige leerproblemen betekent: het kunnen herkennen en analyseren van rekenprocedures en rekenfouten, een rekengesprek kunnen voeren, de onderwijsbehoefte van deze leerling kennen, de juiste feedback kunnen geven en kennis hebben van het protocol ERWD (Ernstige rekenproblemen en dyscalculie).

Cursus Taaldidactiek: Begrijpend lezen en woordenschat

Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op een aantal belangrijk vragen. Wat maakt leerlingen betere lezers? Welke leertaken en leermaterialen zet je in op basis van de ideale leerlijn als de methode niet voldoende biedt? Op welke manier werk je efficiënt en effectief aan de uitbreiding van woordenschat?Hoe zit het met het verschil tussen de actieve en passieve woordenschat?Kun je uitkomsten van de taaltoetsen duiden om ze vervolgens te gebruiken om gedifferentieerd te werken met de diversiteit?

Cursus Taaldidactiek: Functionele schrijfvaardigheid

Tijdens deze cursus wordt voor ieder onderwijsniveau gewerkt aan het samenstellen en plannen een doorgaande leerlijn functionele schrijfvaardigheid: van e-mail tot sectorwerk-stuk. Op basis van de criteria voor schrijfvaardigheid van de referentieniveaus krijgt u een checklist voor de leerlingen en een beoordelingssystematiek voor de docent aangereikt.
Uniformiteit in vakoverstijgende aandacht voor schrijfvaardigheid komt op uw school binnen handbereik.

Cursus Algemene Didactiek: De basisprincipes van krachtig onderwijzen

Tijdens deze cursus staat de vaardigheid om een krachtige leeromgeving te realiseren centraal.Om lessen effectief te laten zijn moeten de leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn. Hoe motiveer je de leerlingen?Vanuit kennis over de werking van het brein en de belangrijkste executieve functies, kan een leraar invloed uitoefenen op de mate van betrokkenheid van zijn leerlingen. Activerende werkvormen spelen hierin een zeer belangrijke rol.

Cursus Algemene Didactiek: De didactiek van de 80-minuten flex-les

Tijdens deze cursus leert de docent de didactiek van de 80-minuten doelgericht en flexibel toe te passen voor zijn/ haar vak. De duidelijke kop-romp-staart structuur van de flex-les helpt docenten om voor zichzelf een veilige en stimulerende leeromgeving te creëren. Tegelijk maken zij leerlingen verantwoordelijk voor de keuzes en het succes van hun eigen leerproces.

Cursus Algemene Didactiek: Sterk in de klas, omgaan met de lastige klas.

Tijdens deze cursus wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden met betrekking tot groepsdynamica en klassenmanagement.U leert de patronen, die ten grondslag liggen aan het gedrag van de leerlingen, in beeld te brengen. U ontwikkelt en  traint het handelingsarsenaal waarmee u met meer orde en werkplezier met iedere groep kunt werken.

Cursus Leerlingbegeleiding: Effectieve leerlingbespreking

Tijdens deze cursus leren teamleiders en docenten op welke wijze besprekingen over gedrag en vakprestaties van leerlingen effectiever en oplossingsgerichter kunnen worden gemaakt.
Prima Onderwijsontwikkeling ontwierp daarvoor de didactische menukaart. De focus ligt veel meer op het leren onderkennen van de begeleidingsbehoeften van de leerling en het gebruik maken van situaties bij andere vakken waarin de leerling wel succesvol kan zijn.

Cursus Leerlingbegeleiding: Mentorvaardigheden voortgezet onderwijs

Tijdens deze cursus leren mentoren belangrijke vaardigheden die zij kunnen gebruiken in de begeleiding van iedere mentorleerling die aan zijn/ haar zorg is toevertrouwd. Het gaat dan om vaardigheden op gebied van groepsvorming en veiligheid in de klas, signaleren van leer- en/ of gedragsproblematiek, motiveren van pubers, schoolloopbaanadvisering en communicatie met leerlingen en ouders.

Cursus leerlingbegeleiding: Opbrengstbewust werken in het onderwijs

Tijdens deze cursus leren leidinggevenden, docenten en leerlingbegeleiders de toetsdata die er gedurende het cursusjaar over leerlingen of het onderwijs wordt verzameld te interpreteren en afhankelijk van het doel te vertalen in nieuw beleid, differentiatie in de klas en/ of aanpak van specifieke leerbelemmeringen. Op een school die opbrengstbewust werkt, worden concrete doelen geformuleerd, worden vorderingen kritisch gevolgd, worden
resultaten geëvalueerd en worden periodiek onderwijsdoelen bijgesteld.

Wil je meer informatie over het cursusaanbod?