Cursussen

Praktijk gerichte cursussen en verkorte opleidingen

Prima Onderwijsontwikkeling verzorgt voor docenten in PO, VO en MBO een groot aantal praktijkgerichte cursussen. Deze zijn onderverdeeld in vier onderwerpen; taal, rekenen, didactiek en klasmanagement. Van deelnemers wordt verwacht dat zij, in de eigen onderwijspraktijk, inzichten en materialen onderzoeken op bruikbaarheid en relevantie.

– Iedere cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Voor iedere cursist bestaat de mogelijkheid voor persoonlijke coaching en lesbezoek.
– De prijs per deelnemer is € 375,= ( incl. btw) (exclusief lesmateriaal)
– De cursus gaat door bij een minimum aantal van acht deelnemers.

Verkorte opleiding Functionele leesvaardigheid

U investeert veel in het vergroten van de leesvaardigheid van uw leerlingen maar bent nog niet tevreden over de effecten daarvan?
Het verbeteren van begrijpend lezen en het vergroten van actieve woordenschat op gebied van schooltaalteksten staat centraal in deze verkorte opleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor de samenhang en
afstemming met andere vakken, waar ook een beroep wordt gedaan op leesvaardigheid.

Praktische cursus Meten en Meetkunde

Methode-onafhankelijke toetsen laten zien dat rekenprestaties van veel VO- leerlingen voor het domein Meten en Meetkunde op alle referentieniveaus structureel achterblijven. Hoe ontwikkel je voor de leerdoelen van dit domein begripsvorming bij leerlingen? Dat leer je in deze practische cursus waarbij aandacht is voor de samenhang en afstemming met andere vakken, waar ook een beroep wordt gedaan op rekenvaardigheden van Meten en Meetkunde. Samen maken we lessen die direct te gebruiken zijn,
met groot accent op begripsvorming. Inclusief veel suggesties voor concreet materiaal.

Verkorte opleiding Basisdidactiek van het rekenen

Aandacht voor de ontwikkeling van de noodzakelijke rekencompetenties is, sinds de afschaffing van de centrale rekentoets, komen te liggen bij docenten van exacte vakken en beroepsgerichte vakken. Voor veel docenten is het best lastig om aan te sluiten op de rekendidactiek zoals deze in het basisonderwijs wordt aangeboden.
Centraal staat: De didactiek van voortgezet rekenen in bovenbouw PO, VO en MBO.

Verkorte opleiding Ernstige reken-wiskundeproblematiek
(ERWD) en dyscalculie

In alle vormen van onderwijs ervaren docenten een grote diversiteit in rekenprestaties van hun leerlingen. Dat zorgt voor de nodige problemen en tegenvallende resultaten. Wat zit er achter die tegenvallende
prestaties, ondanks alle energie die de docent heeft gegeven om het leerproces positief te beïnvloeden?
Centraal staat: Zicht op diversiteit met behulp van de vijf-sporen aanpak van het ERWD protocolerbeteren.
Opbrengsten van belangrijke wetenschappelijke onderzoeken zullen worden gebruikt.

Verkorte Opleiding Sterk in de klas, omgaan met de lastige klas

In uw eigen dagelijkse onderwijspraktijk is er altijd wel een klas waarin het u en uw collega’s heel veel moeite en energie kost om met plezier en goede resultaten te werken. U wilt met uw collega’s en met de leerlingen aan de slag met een methodische aanpak die werkt.
Centraal staat: met het team van lesgevenden, met de leerlingen en met de ouders werken aan een positief leer- en leefklimaat.

Verkorte opleiding Oplossingsgerichte rapportvergadering of leerlingbespreking

Heeft u na afloop van leerlingbespreking en/ of rapportenvergadering het idee dat er veel is besproken maar dat er weinig concrete acties zijn afgesproken?
Centraal staat: Wat heeft deze leerling van mij nodig om beter te kunnen presteren? Daarmee wordt een beroep gedaan op het diagnosticerend vermogen van het team en het handelingsarsenaal van vakdocenten.

Verkorte opleiding Mentorvaardigheden in het voortgezet onderwijs

Veel scholen in het voortgezet onderwijs geven aan leerlingbegeleiding erg belangrijk te vinden. Iedere klas krijgt een eigen mentor waar leerlingen altijd terecht kunnen. Maar wat is een goede mentor?
Centraal staat: De vertaalslag naar het veelzijdige handelen van de mentor in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Deze opleiding leert u praktische vaardigheden en geeft u materialen die direct in het eigen werk als mentor kunnen worden toegepast.

Cursus leerlingbegeleiding: Opbrengstbewust werken in het onderwijs

Tijdens deze cursus leren leidinggevenden, docenten en leerlingbegeleiders de toetsdata die er gedurende het cursusjaar over leerlingen of het onderwijs wordt verzameld te interpreteren en afhankelijk van het doel te vertalen in nieuw beleid, differentiatie in de klas en/ of aanpak van specifieke leerbelemmeringen. Op een school die opbrengstbewust werkt, worden concrete doelen geformuleerd, worden vorderingen kritisch gevolgd, worden
resultaten geëvalueerd en worden periodiek onderwijsdoelen bijgesteld