Cursus Rekendidactiek: Basisvaardigheden rekenen op het snijvlak van PO en VO.

Centraal staat: De didactiek van de rekenles.

Deze opleiding biedt een goede theoretische basis en een effectieve vertaalslag naar uw eigen onderwijspraktijk.
 • Getallen en Getalsrelaties
 • Meten en Meetkunde
 • Verhoudingen
 • Verbanden

U gaat naar huis met:

 • Kennis van de didactische rekenprincipes waarmee uw leerlingen zijn opgeleid in het basisonderwijs.
 • Kennis van de oplossingsstrategieën van de belangrijkste algoritmes die in de vier domeinen worden aangeboden.
 • Kennis van de leerpsychologische principes achter het ontwikkelen van gecijferdheid.
 • Kennis van de meest relevante doorlopende leerlijnen van de vier domeinen.
 • Vaardigheden om toetsdata te lezen en te interpreteren.
 • Vaardigheden waarmee de adaptieve, effectieve rekenles kan worden gerealiseerd.
 • Vaardigheden in het realiseren van de Rekenrijke school.

Uw docent:

Ernst Rijnberg, ruim 35 jaar ervaring als docent, RT-opleider en onderwijsontwikkelaar in het reken-wiskundeonderwijs in Nederland.

Programma opleiding:

Vier algemene bijeenkomsten over de vier rekendomeinen. Geschikt voor iedere docent met rekentaken.Iedere bijeenkomst duurt 2,5 uur.

De bijeenkomsten kunnen op diverse middagen worden ingepland. De ervaring leert dat de dinsdagmiddagen vaak snel vol zitten. Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het handelen van dedocent in de rekenles. Uiteraard zullen opbrengsten van belangrijke wetenschappelijke onderzoeken worden ingebracht. Iedere cursist ontvangt, na het volledig afronden van de opleiding, een certificaat van deelname. Van iedere deelnemer wordt gevraagd op zijn/ haar school te werken aan praktische opdrachten die het rekenonderwijs en de rekenprestaties van alle leerlingen op de locatie ten goede komen.

Dagdeel 1 t/m 4 Basis

Vier algemene bijeenkomsten voor iedere docent met rekentaken.

Bijeenkomst 1: Getallen en Getalrelaties

Bijeenkomst 2: Meten en Meetkunde

Bijeenkomst 3: Verhoudingen

Bijeenkomst 4: Verbanden

Opbouw:

Theoretisch kader didactiek, leerpsychologie en eindtermen.
Aan de slag met rekentaken van de leerling op niveau 1F, 2F en 3F.
Geschikte lesmaterialen.
Praktische vertaalslag naar de eigen rekenlessen.

Inhoudelijk zal voor ieder domein het accent liggen op:

 • Didactische principes voor het specifieke domein
 • Doorlopende leerlijnen PO-VO
 • Onderwijs en toetsing op het basisonderwijs
 • Opbouw op basis van eindtermen 2F en 3F
 • Samenhang met andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheid
 • Leerpsychologie en het handelingsmodel
 • Concrete leermiddelen op de vier niveaus van het handelingsmodel
 • Eigen rekenvaardigheid

Kosten:
Kosten: € 325,= per deelnemer

Cursusmap, materialen € 95,=

De inhoud van de cursusmap bestaat o.a. uit:

 • Theoretisch kader en belangrijke aanbevelingen
 • Overzichten van alle doorgaande leerlijnen rekenvaardigheden PO-VO
 • Het handelingsmodel toegepast
 • Belangrijkste modellen per domein
 • Leerpsychologische principes achter effectief rekenonderwijs
 • Voorbeeld toetsvragen 2F en 3F per domein

Download de volledige beschrijving van deze cursus