Verkorte opleiding Basisdidactiek van het rekenen

Aandacht voor de ontwikkeling van de noodzakelijke rekencompetenties is, sinds de  afschaffing van de centrale rekentoets, komen te liggen bij docenten van exacte vakken  en beroepsgerichte vakken. Voor veel docenten is het best lastig om aan te sluiten op de rekendidactiek zoals deze in het basisonderwijs wordt aangeboden.

Centraal staat: De didactiek van voortgezet rekenen in bovenbouw PO, VO en MBO.

Bestemd voor: iedere docent in PO, VO en MBO verantwoordelijk voor het rekenonderwijs  voor zijn/ haar leerlingen. Maar ook voor de docent in VO en MBO die voor zijn/ haar vak een  beroep doet op rekenvaardigheden.

Deze opleiding biedt een goede theoretische basis en een effectieve vertaalslag naar uw eigen  onderwijspraktijk. Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het didactisch  handelen van de docent in de rekenles.

U gaat naar huis met:
• Kennis van de didactische rekenprincipes vanuit het basisonderwijs.
• Kennis van de leerpsychologische principes achter het ontwikkelen van gecijferdheid.
• Kennis van de meest relevante doorlopende leerlijnen van de vier domeinen.
• Vaardigheden om toetsdata te lezen en te interpreteren.
• Kennis en vaardigheden om digitaal lesmateriaal effectief te gebruiken.
• Vaardigheden waarmee de adaptieve, effectieve rekenles kan worden gerealiseerd.
• Vaardigheden waarmee in de school vakoverstijgend- en beroepsgericht rekenen kan  worden gerealiseerd.

Uiteraard zullen opbrengsten van belangrijke wetenschappelijke onderzoeken worden  gebruikt. En is er aandacht voor actualiteit op het gebied van beleidsmaatregelen voor het rekenonderwijs voor VO en MBO.

Investering:
– Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
– Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.
Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

De verkorte opleiding is opgebouwd uit vier bijeenkomsten:

Iedere bijeenkomst staat een ander rekendomein centraal.

Bijeenkomst 1

Getallen en Getalsrelaties.

Bijeenkomst 2
Meten en Meetkunde

Bijeenkomst 3

Verhoudingen: decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen.

Bijeenkomst 4

Verbanden: data, statistiek en kans.

Inhoudelijk zal voor ieder domein het accent liggen op:
• Didactische principes voor het specifieke domein
• Doorlopende leerlijnen PO-VO
• Onderwijs en toetsing op het basisonderwijs
• Opbouw op basis van eindtermen 1F, 2F en 3F
• Samenhang met andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheid
• Leerpsychologie van het rekenen.
• Didactische modellen: drieslagmodel en handelingsmodel
• Concrete leermiddelen op de vier niveaus van het handelingsmodel
• Eigen rekenvaardigheid

Uw docent: Ernst Rijnberg