Verkorte opleiding Ernstige reken-wiskundeproblematiek
(ERWD) en dyscalculie

In alle vormen van onderwijs ervaren docenten een grote diversiteit in rekenprestaties van hun leerlingen. Dat zorgt voor de nodige problemen en tegenvallende resultaten.  Wat zit er achter die tegenvallende prestaties, ondanks alle energie die de docent heeft gegeven om het leerproces positief te beïnvloeden?

Centraal staat: Zicht op diversiteit met behulp van de vijf-sporen aanpak van het ERWD-protocol.

Bestemd voor: Rekendocent, rekenspecialist en rekencoördinator belast met de meer intensieve begeleiding van leerlingen met ernstige leerproblematiek rekenen-wiskunde.  Maar ook voor de docent van exacte- en beroepsgerichte vakken die zich wil verdiepen in  oorzaak en achtergronden van leerproblematiek rekenen-wiskunde. Het accent van de opleiding ligt op de praktische vertaalslag naar het handelen van de docent
in de rekenles.

U gaat naar huis met:
• Kennis van ernstige leerproblematiek en dyscalculie.
• Kennis van ERWD protocol voor de verschillende vormen van onderwijs.
• Kennis en vaardigheden om leerproblematiek te diagnosticeren om vervolgens  onderwijs op maat te kunnen realiseren.
• Kennis en vaardigheden waarmee toetsdata van de belangrijkste en meest gebruikte  rekentoetsen kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd.
• Kennis van doorgaande leerlijnen en leerroutes voor specifieke doelgroepen. (Passende Perspectieven)
• Kennis en vaardigheden waarmee een plan van aanpak voor de leerling of specifieke  groep kan worden geschreven.
• Kennis en vaardigheden waarmee de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften  op gebied van rekenen-wiskunde kunnen worden herkend aangeboden.

Opbrengsten van belangrijke wetenschappelijke onderzoeken zullen worden gebruikt.

Investering:
– Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
– Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk  hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid. Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

De verkorte opleiding is opgebouwd uit vier bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1
Ernstige leerproblematiek en dyscalculie n.a.v. ERWD protocol.
Theorie en actualiteit
• Theoretisch kader, literatuur en actuele ontwikkelingen.
• Leerroutes uit Passende Perspectieven

Passende Perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor  leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen  van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen. Het doel is om het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te
verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen. Hoe? Door het beschrijven van doelen  en leerroutes die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op  een bepaalde uitstroombestemming. Hiermee krijgen scholen houvast bij het formuleren van  een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen leerlingen.  Praktische vertaalslag naar de eigen school- en lespraktijk.

Bijeenkomst 2
4D aanpak van rekentoetsen: duiden en diagnosticeren.
Eigen toetsen, groepsplannen, lesmaterialen en plannen van aanpak zullen worden gebruikt als werkmateriaal om direct de volgende dag te kunnen toepassen.Praktische vertaalslag naar de eigen school- en lespraktijk. Iedere cursist werkt zoveel als mogelijk met eigen casuïstiek.

Bijeenkomst 3
Differentiatie en klassenmanagement van de verschillen m.b.v. individuele- en  groepsplannen. Uitwisseling succesvolle aanpak ERWD protocol op andere scholen. Praktische vertaalslag naar de eigen school- en lespraktijk. Iedere cursist werkt zoveel als mogelijk met eigen casuïstiek.

Bijeenkomst 4
Rekenbeleid en de organisatie van de aandacht voor leerlingen met ernstige leerproblematiek  en dyscalculie op de eigen school. Op welke manier is vak-overstijgend de aandacht voor  rekenvaardigheid op uw school georganiseerd? Een rekenbeleidsplan en/ of dyscalculieprotocol kan worden geschreven voor uw eigen schoolsituatie. Praktische vertaalslag naar de eigen school- en lespraktijk.

Uw docent: Ernst Rijnberg